RSS

Tag Archives: หมายถึง

ความหมาย ความแตกต่างของ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก โรงแรม

ความหมาย ความแตกต่างของ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก โรงแรม

ในปัจจุบัน หลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อเรียกที่พักอาศัยที่ทำไว้เพื่อขาย หรือเพื่อให้เช่า เป็นรายวัน รายเดือน ซึ่งต่างก็มีชื่อเรียกที่พักอาศัยเหล่านั้นแตกต่างกันออกไป เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ แฟลต( Flat ) หอพัก ห้องเช่า โรงแรม เป็นต้น จนทำให้เกิดความสับสนและแยกไม่ออกว่า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น แฟลต( Flat ) หอพัก ห้องเช่า โรงแรม นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ  ดังนี้

1. คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆ  โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินส่วนกลาง  พูดง่ายๆคือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่สร้างคอนโดนั้นๆขึ้นมา แล้วทำการปล่อยให้ผู้ซื้อได้มาทำการซื้อห้องพักภายในคอนโดนั้นๆ ผู้ที่ทำการซื้อห้องพักภายในคอนโดนั้นๆไปสามารถมีสิทธิ์ครอบครองส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่  ลักษณะของคอนโดส่วนใหญ่ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ โดยอาจมีหรือไม่มีห้องน้ำในตัวก็ได้  อาจเรียกชื่ออื่นๆได้ เช่น บ้านลอยฟ้า ห้องชุด บ้านบนตึกสูง เป็นต้น

2. อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) หมายถึง อาคารพักอาศัยเพื่อเช่า ซึ่งจะเป็นที่พักอาศัยหรืออาคารพักอาศัยที่ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์แค่เพียงเช่าพักเท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารนั้นยังเป็นของเจ้าของอพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) เพียงคนเดียว  และทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นต้องปฏิบัติตามในกฏระเบียบที่อพาร์ทเมนท์กำหนดไว้  อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) ในบางแห่งจะกำหนดระยะเวลาการเข้าพักที่แน่นอน  ลักษณะของ อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) จะเป็นตึกสูงไม่เกิน 5 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องอยู่อาศัยจำนวนหลายห้องแล้วแต่ขนาด อาศัยอยู่กันหลายครอบครัว มีทางเข้าออก ทางขึ้น-ลง ทางเดินและส่วนอื่นๆ ร่วมกัน

3. หอพัก หมายถึง สถานที่ให้เช่าพักเชิงพาณิชย์ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี  เปิดให้เข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ขอพัก และไม่ใช่หอพักที่ดำเนินการโดยสถานศึกษา ส่วนมากหอพักจะมีขนาดเล็กและราคาค่าเช่าถูกกว่า อพาร์ทเม้น

            * ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ คำว่า “หอพัก” ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

– เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

– ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

– ผู้พักอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน

– มิใช่หอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หอพักที่กำหนดในกฎกระทรวง

ลักษณะเฉพาะของหอพัก คือ เป็นสถานที่ที่ “จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัก” โดยจะต้องมีลักษณะสำคัญ  สองประการ คือ  1. มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผู้พัก เช่น มีห้องนอน และเครื่องใช้ในการหลับนอน ห้องน้ำ และห้องส้วม เป็นต้น    2. เจ้าของมีเจตนารับผู้พักเพื่อ เอาค่าตอบแทน

“ผู้พัก” หมายความว่าผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน

“การศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย    โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร์

4. โรงแรม หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อให้บริการผู้เดินทางในด้านของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพักอาศัย ในลักษณะของการพักผ่อนหรืออยู่ชั่วคราว โดยส่วนมากจะมีระยะเวลาที่ชัดเจนและไม่ยาวนานนัก

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,